HNB raspisuje natječaj za obavljanje stručne prakse!

HRVATSKA NARODNA BANKA

radi potpore budućim, mladim stručnjacima u stjecanju praktičnih znanja i radnih iskustava

raspisuje u 2021. godini

NATJEČAJ

za obavljanje studentske stručne prakse

Svi izrazi koji se upotrebljavaju u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

 1. Uvjeti

Uvjeti koje kandidat mora zadovoljiti:

 • mora biti redoviti student preddiplomskoga ili diplomskog ili integriranog (preddiplomskog i diplomskog) studijskog programa koji se izvodi u Republici Hrvatskoj ili u nekoj od zemalja Europske unije
 • studijski program mora biti iz polja ekonomije ili iz polja matematike odnosno srodnog polja ili iz polja računarstva, tj. informatike/informatičkih tehnologija
 • mora imati završenu najmanje prvu godinu studija
 • mora biti državljanin RH ili neke od zemalja Europske unije
 • mora znati hrvatski ili engleski jezik, u govoru i pismu.

Kandidati interes za obavljanje studentske stručne prakse u Hrvatskoj narodnoj banci iskazuju popunjavanjem obrasca prijave pod nazivom “Prijavnica za obavljanje studentske stručne prakse” (u nastavku teksta: Prijavnica). Poveznica se nalazi u sklopu teksta natječaja na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke.

 1. Zahtijevani dokumenti

Uz popunjenu Prijavnicu (elektroničku inačicu) kandidat treba priložiti:

 • potvrdu visokog učilišta / fakulteta o statusu studenta: vrsti i razini studija, nazivu studijskog programa, smjeru programa i načinu studiranja (redovito ili izvanredno), može i e-potvrdu, tj. e-zapis iz studomata
 • presliku indeksa (svih stranica) ili prijepis ocjena cijelog studija (od prve studijske godine do studijske godine u koju je student upisan u trenutku prijave na natječaj) s naznačenim prosjekom ocjena, može i e-dokument iz studomata, s popisom položenih ispita po kolegijima i pripadajućim ocjenama (za kandidate koji studiraju u zemljama Europske unije, kojima raspon ocjena nije u skladu s hrvatskim, od 1 do 5, potreban je i dokument visokog učilišta / fakulteta s definiranim rasponom te prijepis ocjena po kolegijima na engleskom jeziku, s naznačenim prosjekom jer se u protivnom njihova prijava neće dalje razmatrati)
 • motivacijsko pismo za obavljanje prakse u organizacijskim jedinicama koje je kandidat naznačio u Prijavnici
 • životopis/CV.

Nakon obrade podataka dio kandidata odabranih u suradnji s organizacijskim jedinicama u kojima će se praksa realizirati pozvat će se na kratak razgovor koji se može održati osobno, u prostorijama Hrvatske narodne banke, ili virtualno, putem tehnoloških sredstava komunikacije.

 1. Kriteriji odabira

Kriteriji na temelju kojih se obavlja odabir kandidata za realizaciju prakse u Hrvatskoj narodnoj banci jesu:

 • upisani studij, tj. studijski program i smjer programa te upisana studijska godina koja je u skladu s poslovnim potrebama i prioritetima organizacijskih jedinica Hrvatske narodne banke koje su iskazale interes za prihvaćanje studenata na praksu (poželjne studijske godine najčešće su 4. i 5. ako je riječ o integriranom studiju, odnosno 1. i 2. ako je riječ o diplomskom studiju)
 • procjena motivacije za obavljanje studentske stručne prakse u organizacijskoj jedinici koja je kandidata odabrala za razgovor
 • procjena kvalitete odgovora na intervjuu
 • uspjeh tijekom cijelog studija (visina prosjeka svih ocjena te ostala postignuća ostvarena tijekom studija, npr. nagrade, preporuke, priznanja rektora/dekana, rezultati ostvareni na natjecanjima i slično)
 • sudjelovanje u izradi znanstvenih i/ili stručnih radova odnosno sudjelovanje na kongresima i konferencijama (autor, suautor) tijekom studija i studijskog programa za koji student podnosi prijavu.

Odabrani kandidati koji, s obzirom na novonastalu situaciju zbog pandemije, iz opravdanog razloga nisu mogli dostaviti zahtijevanu skeniranu dokumentaciju s popunjenom elektroničkom inačicom Prijavnice, trebaju, najkasnije dva tjedna prije početka obavljanja prakse, dostaviti dokumentaciju kojom potkrepljuju navode iz Prijavnice (obvezno potvrdu visokog učilišta / fakulteta o studiju, upisanoj studijskoj godini u trenutku prijave na natječaj, statusu redovitog studenta te prijepis svih ocjena po kolegijima s naznačenim prosjekom ocjena (s tim da su, ako je riječ o preddiplomskom i diplomskom studiju, poželjna oba prosjeka). Ovisno o potrebi, na poseban zahtjev Hrvatske narodne banke, kandidat treba dostaviti i ostalu dokumentaciju potkrepe navoda iz Prijavnice na uvid (presliku osobne iskaznice ili putovnice, preporuke, nagrade, priznanja, poveznice za pristup radovima i slično).

Odabranim kandidatima stručna studentska praksa može trajati najviše 25 radnih dana.

Odabrani kandidati, studenti Republike Hrvatske, praksi mogu pristupiti uz uputnicu visokog učilišta / fakulteta ili ako im visoko učilište / fakultet ne izdaje uputnicu (jer im praksa nije obvezatna), uz predočenje uplatnice iz koje je vidljivo da su podmirili troškove osiguranja za slučaj nezgode na radu.

Odabrani kandidati, studenti iz zemalja članica Europske unije, uz predočenje uplatnice iz koje je vidljivo da su podmirili troškove osiguranja za slučaj nezgode na radu, praksi mogu pristupiti tek ako su najmanje dva tjedna prije početka obavljanja prakse dostavili i potvrdu o reguliranom obveznom zdravstvenom osiguranju. Između odabranoga stranog studenta i Hrvatske narodne banke sklapa se ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Stranom studentu ugovor je osnova da pri Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske izvrši obveznu prijavu boravka na temelju koje mu potom Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske naknadno izdaje potvrdu za boravak i rad u Republici Hrvatskoj.

U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije i povećanog rizika od zaraze koronavirusom Hrvatska narodna banka zadržava pravo odabranim kandidatima ponuditi obavljanje prakse virtualnim putem ili realizaciju prakse pomaknuti u prvo tromjesečje 2022. ili ju pak, ovisno o okolnostima, stornirati.

Osobe za kontakt: Branka Šerić, tel. (385 1) 4565-064; Renata Marinović, tel. (385 1) 4565-051.

Elektronička inačica “Prijavnice” treba biti popunjena i proslijeđena kao dokument u Wordu (zbog mogućnosti automatiziranog prijenosa pripadajućih podataka u tablicu i bazu), na e-adresu: ljudski.resursi@hnb.hr uz naznaku predmeta “PRIJAVA ZA PRAKSU NAT – 2021.”.

Uz elektroničku inačicu “Prijavnice”, e-poštom dostavlja se i ostala zahtijevana skenirana dokumentacija (odnosno u slučaju nemogućnosti skeniranja dokumenata ili slično dokumentacija se može dostaviti i poštom, preporučeno), najkasnije do (uključujući) petka, 11. lipnja 2021. na adresu

HRVATSKA NARODNA BANKA

Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb

Sektor podrške poslovanju

Direkcija za upravljanje ljudskim resursima

s naznakom “PRIJAVA ZA PRAKSU NAT– 2021.”

Obavijest o načinu na koji Hrvatska narodna banka obrađuje osobne podatke u svrhu provedbe natječaja za obavljanje studentske stručne prakse objavljena je na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke (Obavijest o obradi osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja za obavljanje studentske stručne prakse u HNB-u) i čini sastavni dio ovog natječaja.

Istaknute aktivnosti centra

Sudjeluj u našim aktivnostima.