Želite stipendiju Hrvatske narodne banke?

Hrvatska narodna banka radi potpore budućim, mladim stručnjacima, u skladu s poslovnim interesima i mogućnostima, u 2021. godini dodjeljuje ukupno najviše osam stipendija, u visini od 3.000,00 kuna neto mjesečno za studente profila potrebnog za rad u Hrvatskoj narodnoj banci.

Svi izrazi koji se upotrebljavaju u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Uvjeti su natječaja sljedeći:

 • kandidat treba imati završenu najmanje prvu godinu studija
 • treba biti redoviti student integriranog (preddiplomskog ili diplomskog) ili diplomskog ili preddiplomskog studija iz polja/područja ekonomije ili matematike ili informatike odnosno računarstva odnosno informatičkih tehnologija ili grafičke tehnologije
 • treba imati državljanstvo Republike Hrvatske i studirati na nekom od fakulteta / visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Unutar polja/područja navedenih u uvjetima poželjni su studijski programi ili smjerovi programa koji se odvijaju na fakultetima / visokim učilištima na kojima se stječu kompetencije za obavljanje poslova ekonomista istraživača, administratora sustava, administratora baza podataka, mrežnih administratora i programera ili onima na kojima se stječu kompetencije u kojima se traži sposobnost za poslove matematičkoga modeliranja, primjene analitičkih i numeričkih metoda, grafičkih analiza, provjere grafičkih uređaja, odnosno oni koji su u skladu s funkcijama i poslovnim prioritetima Hrvatske narodne banke.

Postupak prijave

Studenti interes za dodjelu stipendije Hrvatske narodne banke iskazuju popunjavanjem obrasca prijave pod nazivom “PRIJAVNICA ZA DODJELU STIPENDIJE HRVATSKE NARODNE BANKE” (u nastavku teksta: Prijavnica).

Prijavnici se prilažu sljedeći dokumenti:

 • potvrda fakulteta / visokog učilišta o statusu redovitog studenta, nazivu upisanoga studijskog programa ili smjera programa, studijskoj godini koja je u trenutku prijave na natječaj u tijeku
 • prijepis ocjena cijelog studija s naznačenim prosjekom ocjena, od upisane prve godine studija pa do trenutka prijave za stipendiju, ovjeren od fakulteta / visokog učilišta
 • životopis/CV
 • preslika osobne iskaznice ili drugoga odgovarajućeg dokumenta iz kojeg je vidljivo državljanstvo i prebivalište
 • motivacijsko pismo odnosno pismo ponude za rad u Hrvatskoj narodnoj banci.

Potkrepa ostalih navoda iz Prijavnice (preporuke, potvrde o nagradama, postignućima na natjecanjima, izlaganjima na konferencijama, objavljenim radovima i slično) može se, na upit, prema potrebi, dostaviti naknadno tijekom postupka odabira kandidata, u skladu s obaviješću Direkcije za upravljanje ljudskim resursima.

Na natječaj se mogu javiti i studenti koji su primatelji stipendije drugog stipenditora pod uvjetom da se, budu li odabrani, odreknu te stipendije na zahtjev Hrvatske narodne banke (npr. ako imaju obvezu zapošljavanja kod drugog poslodavca ili slično).

Prijave studenata koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza neće se uzimati u razmatranje.

Kriteriji za utvrđivanje kandidata za dodjelu stipendija jesu sljedeći:

 • upisani studij, tj. studijski program ili smjer programa koji odgovara poslovnim potrebama i prioritetima Hrvatske narodne banke
 • rezultati ostvareni tijekom postupka odabira
 • ukupno ostvaren broj ECTS bodova do trenutka prijave, uspjeh tijekom cijelog studija (visina prosjeka svih ocjena i slično) te ostala postignuća ostvarena tijekom studija (rezultati na natjecanjima, nagrade, preporuke, priznanja rektora/dekana ili slično)
 • procjena motivacije i interesa za rad u Hrvatskoj narodnoj banci
 • sudjelovanje u izradi znanstvenih i/ili stručnih radova odnosno sudjelovanje na kongresima i konferencijama (autor, suautor) tijekom studija za koji student podnosi prijavu
 • aktivno znanje engleskoga jezika, u govoru i pismu.

Odabir stipendista, odnosno točan broj dodijeljenih stipendija Hrvatske narodne banke i njihov omjer s obzirom na polja/područja navedena u uvjetima natječaja, utvrdit će se naknadno, nakon obavljene psihologijske procjene i završenoga cjelokupnog postupka odabira.

Obveze su stipendista:

 • dostava potvrde fakulteta / visokog učilišta o redovitom upisu u svaki sljedeći semestar
 • nakon svake završene studijske/akademske godine dostava potvrde o položenim ispitima s naznakom prosjeka ocjena
 • završetak studija na upisanom studijskom programu najkasnije šest mjeseci nakon roka završetka posljednje upisane studijske/akademske godine.

Obveze su Hrvatske narodne banke:

 • početak isplate stipendije u iznosu od 3.000,00 kn neto mjesečno, od semestra, mjeseca i kalendarske godine u kojoj se zaključi ugovor o stipendiranju
 • isplata svake sljedeće stipendije najkasnije do 15. u mjesecu
 • mogućnost korištenja stručne knjižnice Hrvatske narodne banke.

Između odabranoga kandidata, kao stipendista, i Hrvatske narodne banke, kao stipenditora, sklopit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Ovisno o poslovnoj potrebi i mogućnostima Hrvatske narodne banke, za stipendiste Hrvatske narodne banke predviđeno je obavljanje studentske stručne prakse u trajanju do najviše 25 radnih dana godišnje.

Poželjno je da stipendist odabere temu diplomskoga ili preddiplomskoga završnog rada iz područja središnjeg bankarstva odnosno iz domene poslova i/ili funkcija Hrvatske narodne banke.

Ako Hrvatska narodna banka ima mogućnost i iskaže interes i poslovnu potrebu za zapošljavanjem, stipendist je obvezan, nakon završetka studija, zaposliti se i ostati na radu u Hrvatskoj narodnoj banci najmanje onoliko dugo koliko je primao stipendiju.

Ako stipendist bez opravdanog razloga ne prihvati rad u Hrvatskoj narodnoj banci ili ne ostane na radu u roku u kojemu je u Hrvatskoj narodnoj banci dužan raditi (osim u slučaju osobno ili poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu), vratit će sveukupan iznos primljen u ime isplaćenih stipendija (uključujući i sva propisana zakonska davanja koja je Hrvatska narodna banka imala i platila na iznos stipendije).

Popunjena Prijavnica dostavlja se u Word formatu (potrebnom zbog lakšeg i jednostavnijeg prijenosa pripadajućih podataka iz Prijavnice u bazu), i to elektronički na e-adresu: ljudski.resursi@hnb.hr (s naznakom predmeta “PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJE HNB – 2021.”), s ostalim skeniranim zahtijevanim dokumentima.

Zaprimljeni obrasci Prijavnice bez priloženih zahtijevanih dokumenata neće se uzimati u razmatranje.

Natječaj je otvoren do (uključujući) petka 22. listopada 2021.

Osobe za kontakt jesu:
Branka Šerić (tel. 385 1 4565 064)
Anita Gajski (tel. 385 1 4565 044).

U slučaju nemogućnosti skeniranja zahtijevanih dokumenata dokumenti se do navedenog roka mogu dostaviti ili u Pisarnicu Hrvatske narodne banke ili poštom preporučeno na adresu:

HRVATSKA NARODNA BANKA
Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb
Sektor podrške poslovanju
Direkcija za upravljanje ljudskim resursima
s naznakom
“PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJE HNB – 2021.”

Obavijest o načinu na koji Hrvatska narodna banka obrađuje osobne podatke, u svrhu provedbe natječaja za dobivanje stipendije, objavljena je na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke uz ovaj natječaj i čini njegov sastavni dio.

Istaknute aktivnosti centra

Sudjeluj u našim aktivnostima.